/
/
20 de ani BOMBA! câștigă-ți mașina
20 de ani BOMBA! câștigă-ți mașina

Privește catalogul promo
Privește catalogul promo

REGULAMENTUL

CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Tombolă. 20 ani BOMBA. Câștigă Automobil!”

ORGANIZATĂ DE CĂTRE I.C.S. ”BM Technotrade” S.R.L.

 

Denumirea campaniei promoționale

” Tombolă. 20 ani BOMBA. Câștigă Automobil!” (în continure denumită ”Promoție” sau „Tombolă”). 

 

Organizatorul campaniei promoționale

ICS ”BM Technotrade” SRL, IDNO/cod fiscal: 1012600030830, cu sediul: MD-2004, Cantemir D. piata1, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.bomba.md; tel. +373 022 26-00-26. 

 

Perioada Promoției și data tombolei

Perioada – 25.02.2022; Sfîrșitul- 03.06.2022. Tombola va avea loc pe data de 05 iunie 2022, la canalul Prime TV, în direct la emisiunea „Tombolă BOMBA”, ora 17:00.

 

Spațiul desfășurării Promoției

 Supermarkete „BOMBA” din Republica Moldova.

 

Participanții la Promoție, Condiții de participare

Promoția este destinată persoanelor fizice care în perioada Promoției au procurat produse pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională (consumatori), în valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ și mai mult.

Pentru a fi recunoscut calitatea de Participant, consumatorul care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.

In perioada Promoției, pentru a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică, trebuie sa achizitioneze (cumpărătură unică) cel puțin un produs in valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ (preț minim pentru o unitate).

Dovada achiziţionării produsului reprezintă bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului sau factura fiscală – în caz de procurare a produsului în credit. Neprezentarea dovezii achiziționării produsului care probează cumpărarea produsului promoţional privează cîştigătorul de dreptul de a primi premiul.

La procurarea oricărui produs în valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ (sau mai multor produse în valoare de 1 000,00 MDL sau mai mult pe un bon fiscal), unimomentan, participantul va primi dovada achiziționării produsului și un cupon de participare. Cuponul este format din 2 părți, care au numere identice. Pe о parțе, participantul va scrie data cumpărăturii, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon.

O parte a cuponului cumpărătorul îl aruncă în boxul pentru colectarea cupoanelor lîngă casa și o altă parte și bonul fiscal /sau factura fiscală pentru marfa cumpărată în credit/ îi lasă la el pînă la Tombolă.

Tombola va avea loc pe data de 5 iunie 2022, la canalul „Prime TV”, în direct la emisiunea „ Tombolă BOMBA”, ora 17:00.

Premiul mare este – Automobil Kia Picanto.

Participînd la tombolă, câștigâtorul își rezervă dreprul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media.

Câștigătorii vor fi apelați în timpul emisiunii. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul bomba.md.

Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze pe adresa: mun. Chisinau, bd. Constantin Negruzzi 2/4 (magazin „BOMBA”) până la 17.06.2022. Ridicarea cîștigurilor se va efectua în zilele lucrătoare (de luni pînă vineri) în intervalul orelor 10:00 – 17:00.

Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate (sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară), dovada achiziționării produsului /bonul fiscal sau factura fiscală pentru marfa procurată în credit/ și partea detașabilă a cuponului, care a rămas la el.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, cîștigătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat.

În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.

Organizatorul nu este responsabil pentru erori de imprimare ale numerilor pe cupoanele de participare și numelor premiilor.

 

Produsele incluse în circuitul Promoției

Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”BOMBA”.

 

Aderarea la Promoție

Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional indicat în punctul 6.1 al Regulamentului.

Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).

Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarant.

Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

 

Beneficiarii cîștigurilor oferite în cadrul Promoției

Premiul cîştigat în cadrul Promoţiei se acordă doar deţinătorilor de cupoane cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal sau factura fiscală pentru marfa procurată în credit), care probează achiziţia produsului promoţional. La acordarea premiului, cîştigătorul este obligat să prezinte un act de identitate (buletin de identitate sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară) şi să confirme în scris datele sale de identitate, precum şi faptul primirii premiului cîştigat – semnarea facturii fiscale cu titlu gratuit și a actului de primire-predare a cîștigului. Cîștigurile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

 

Gama de premii/cîștiguri):

Premiul mare: Automobil Kia Picanto;

Alte premii: 9 /nouă/ produse electrocasnice.

 

Desemnarea cîştigătorilor şi repartizarea cîștigurilor:

La eliberarea câștigului, cuponul se restituie obligatoriu Organizatorului. Refuzul de restituire a cuponului promoţional privează cîştigătorul de a primi premiul.

Termenul pentru ridicarea premiului este de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul petrecerii Tombolei și anunțarea cîștigătorilor, după care Cîştigătorul pierde dreptul de a pretinde la cîştig.

La eliberarea cîștigului, persoanele responsabile vor înscrie numărul cecului (bonului de casă sau facturii fiscale pentru marfa cumpărată în credit) şi datele de identitate ale cîştigătorilor.

Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, cîștigătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat. Neachitarea impozitului privează cîştigătorul de a primi premiul.

În cazul in care participanţii castigătorii nu vor putea accepta premiul din diferite motive, sau se va constata că ei nu au indeplinit condițiile de participare, ori se va constata o fraudă ce afectează validarea cîştigului, ulterior, premiul nu va fi acordat, iar cel acordat poate fi urmărit de către Organizator.

Decizia Organizatorului în orice privință a Promoţiei, inclusiv validarea cîştigului, acordarea premiului este finala și legala pentru toți participanții.

 

Condiții de validare a cîștigătorilor

Pentru ca un participant cîștigător să poată primi premiul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele conditii:

A îndeplinit în mod corespunzător conditiile de participare la Promoție;

Deține cuponul care are codul cîştigător;

Deţine factura /cu titlu gratuit/ pe produsele cîştigătoare;

Nu a fost constatată careva fraudă;

La eliberarea premiului, cîştigătorul prezintă cec (bon fiscal sau factura fiscală pentru marfa cumpărată în credit), cuponul care are codul cîștigător,  acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;

Achită impozitul refiritor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM;

Semnează un act de primire-predare a cadoului.

Cu referire la Premiul Mare: cîștigătorul desemnat, în afara impozitului și semnării actelor enumerate supra, mai are următoarele obligații:

Cîștigătorul Premiului Mare este obligat să întreprindă toate acțiunile necesare în vederea înmatriculării Premiului Mare pe numele lui la I.P. Agentia Servicii Publice, Departamentul înregistrarea și înmatricularea transportulșui, calificarea conducătorilor auto, Secția înmatriculare Transport - în termen de numai mult de 30 /treizeci/ zile de la data semnării actelor de proprietate asupra automobilului.

Conform legislației, cîștigătorul Premiului Mare este obligat să suporte cheltuielile:
taxa pentru folosirea drumurilor,
tarifele pentru înregistrarea și înmatricularea transportului,
asigurarea AORCA,
costul serviciilor de testare auto.

 

Protecția datelor personale.

Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții iși exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de catre Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției.

Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi facute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 

Incetarea campaniei promotionale

Prezenta Promoție poate înceta numai în cazul justificării datorite unui impediment (art.904 Cod Civil RM), inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție.

 

Fraude și consecințele acestora

Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției.

Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa.

Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate.

Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

 

Litigii

 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiilor pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului cîştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamație.

Orice alte reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 14 (paisprezece) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

 

Prevederi diverse

Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate, inclusiv cele necîştigate în Promoţie, vor rămîne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este indreptațit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției.

Procedură de derulare a Promoției este întocmita și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promotiei. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigator nu a indeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin cîștigatorului, fără alte despagubiri sau plăți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.

Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promotional.

Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.bomba.md, fără a fi necesar o publicare în sursele massmedia, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.

 

Oferte promoţionale

(45)
Filtre
Categorii
Toate categoriile
Electrocasnice mari
Tehnica incorporabila
Electrocasnice
Echipamente climatice
Televizoare
Echipamente IT
Totul pentru copii
Biciclete / scutere / role
Biciclete
Tehnica de gradina
Produse pentru autovehicule
pret, mdl
Este disponibil ✔

 
599 MDL
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Seria : Easy / Reglajul inaltimii, cm: \N / Puterea, W: Pina la 400 W / Numarul acumul. in set: \N
Codul produsului: 632586
Reducere
900.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 30 Bonus lei

2 399
1 499 MDL
62.46 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Virsta, ani: 4-6
Codul produsului: 729527
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

 
1 999 MDL
83.29 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Suprafata de taiere recomandata, m2: 150 - 400 / Volum, cos colector de iarba, l: 31 / Puterea, W: pina la 1300 W / Numarul acumul. in set: \N
Codul produsului: 219200
Reducere
400.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

2 699
2 299 MDL
95.79 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Nu / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 50 / Puterea subwoofer-ului, W: 10
Codul produsului: 702337
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

 
2 499 MDL
104.13 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Prod-te maxima (l/ora): 350 - 450 / Duza: \N / Adincime, cm: \N / Specificul: Compact
Codul produsului: 350982
Reducere
200.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

2 999
2 799 MDL
116.63 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul congelatorului, (L): 99 / Tipul compresorului: standart / Nivelul de zgomot, dB: 41 / Dezghetarea congelatorului: Manuala
Codul produsului: 778174
Reducere
200.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

3 199
2 999 MDL
124.96 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Da / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 50 / Puterea subwoofer-ului, W: \N
Codul produsului: 507606
Reducere
610.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

3 999
3 389 MDL
141.21 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Da / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 60 / Puterea subwoofer-ului, W: \N
Codul produsului: 802094
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

3 999
3 499 MDL
145.79 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Viteza, km/ora: 7 / Puterea motorului, W: 44 / Lanterna: \N / Puterea de boxe,W: \N
Codul produsului: 800463
Reducere
300.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

3 799
3 499 MDL
349.90 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul congelatorului, (L): 104 / Tipul compresorului: standart / Nivelul de zgomot, dB: 39 / Dezghetarea congelatorului: Manuala
Codul produsului: 784299
Este disponibil ✔
+ 50 Bonus lei

 
3 499 MDL
349.90 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul rolei, l: 70 / Tip cuptop incorporabil: Cuptor electric incorporabil / Gestionare: Mecanic / Tip de curatare: Traditional
Codul produsului: 642458
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

 
3 699 MDL
154.13 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul congelatorului: 30-99 l / Nivelul de zgomot, dB: 41 / Sistema No Frost: \N / Consum energetic, (kWh/an): 220
Codul produsului: 763462
Reducere
400.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

4 699
4 299 MDL
179.13 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Numarul de camere: 1 / Tipul compresorului: standart / Dezghetarea congelatorului: Manuala / Consum energetic, (kWh/an): 213
Codul produsului: 528728
Reducere
260.00 MDL
Este disponibil ✔

4 659
4 399 MDL
183.29 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Da / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 50 / Puterea subwoofer-ului, W: \N
Codul produsului: 637223
Reducere
300.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

4 799
4 499 MDL
187.46 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Regim automat: Da / Supr. recom.a incaperii (m2):: 21 / Putere de incalzire, V: 2060 / Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB): 51
Codul produsului: 634790
Reducere
800.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

5 799
4 999 MDL
499.90 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul congelatorului, (L): 290 / Tipul compresorului: standart / Nivelul de zgomot, dB: 44 / Dezghetarea congelatorului: Manuala
Codul produsului: 507646
Este disponibil ✔
+ 100 Bonus lei

 
4 999 MDL
208.29 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Tip de incarcare: Frontala / Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1000 / Consum de apa in program, L/ciclu: 45 / Direct Drive: Nu
Codul produsului: 707473
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 170 Bonus lei

5 499
4 999 MDL
208.29 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Capacitate de spalare max (Seturi ): 12 / Clasa de uscare: \N / Nivelul de zgomot, max: ordinare (50 dB si mai mult) / Tip de uscare: De condensare
Codul produsului: 740621
Reducere
1000.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

5 999
4 999 MDL
208.29 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Tip de incarcare: Frontala / Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1000 / Consum de apa in program, L/ciclu: 45 / Direct Drive: Nu
Codul produsului: 823460
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

 
5 939 MDL
247.46 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul rolei, l: 68 / Tip cuptop incorporabil: Cuptor electric incorporabil / Gestionare: Mecanic / Tip de curatare: Traditional
Codul produsului: 751616
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

6 499
5 999 MDL
249.96 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Seria : Serie | 2 / Volumul rolei, l: 66 / Tip cuptop incorporabil: Cuptor electric incorporabil / Gestionare: Mecanic
Codul produsului: 807414
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

6 499
5 999 MDL
249.96 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Tip de incarcare: Frontala / Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1200 / Consum de apa in program, L/ciclu: 40 / Direct Drive: Nu
Codul produsului: 823459
Este disponibil ✔
+ 200 Bonus lei

 
5 999 MDL
249.96 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Tipul: Base / Sistem de operare : DOS / Acoperirea ecranului: Antireflex / Fregventa de memorie, MHz: \N
Codul produsului: 825338
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

6 999
6 499 MDL
270.79 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Numarul de camere: 1 / Tipul compresorului: standart / Dezghetarea congelatorului: No Frost / Consum energetic, (kWh/an): 275
Codul produsului: 528217
Reducere
300.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 200 Bonus lei

6 999
6 699 MDL
669.90 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Tipul: Base / Sistem de operare : DOS / Acoperirea ecranului: Antireflex / Memoria cache, MB: 4
Codul produsului: 826953
Reducere
510.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 200 Bonus lei

7 399
6 889 MDL
287.04 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Da / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 60 / Puterea subwoofer-ului, W: \N
Codul produsului: 825696
Reducere
650.00 MDL
Este disponibil ✔

7 649
6 999 MDL
291.63 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

SmartTV: Da / Tehnologie: LED / Rata de reimp., Hz/PMI, CMR: 50 / Tuner DVB-T2 digital: Da
Codul produsului: 736749
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 150 Bonus lei

7 499
6 999 MDL
291.63 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Viteza, km/ora: 25 / Puterea motorului, W: 460 / Lanterna: Da / Modulul Bluetooth: Nu
Codul produsului: 736237
Reducere
500.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 200 Bonus lei

7 499
6 999 MDL
291.63 MDL / lună
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Volumul congelatorului: 100-139 l / Nivelul de zgomot, dB: 38 / Sistema No Frost: \N / Consum energetic, (kWh/an): 247
Codul produsului: 710700
Reducere
2000.00 MDL
Este disponibil ✔
+ 160 Bonus lei

8 999
6 999 MDL
Сравнение

Curier - în termen 24 ore

Livrarea pînă la punctul de eliberare - mâine

Produs partener
Sportlandia SRL
Virsta, ani: 10-13
Codul produsului: 670438
1
2
Instalarea tehnicii
Pentru ca tehnica să funcționeze fără eșec,este importantă instalarea corectă. Aveți încredere în profesioniști!
Aflați mai multe
Livrare
Nu ridicați greutăți! Vom livra la domiciliu și vom ridica la etaj.
Aflați mai multe
Bomba Centru de Servicii
Orice se poate întâmpla cu tehnica. Aduceți, vom vedea, vă vom oferi o soluție, o vom lua în reparație.
Aflați mai multe